QUÈ ÉS EL CONSELL?


El Consell Municipal de Sostenibilitat (CSMT) és un òrgan de participació ciutadana de l'Ajuntament que té per objectiu estimular i canalitzar la participació de la població i dels diferents sectors econòmics i socials en la gestió del medi ambient i l'aplicació de les polítiques de sostenibilitat en el desenvolupament.

Quines funcions desenvolupa el CSMT?

Les funcions del CSMT, a més d'assessorar la Corporació municipal en tot allò que li consulti, amb l'emissió de dictàmens i informes, són:
 • Fer propostes que facilitin el procés d'assoliment d'un model de societat sostenible.
 • Promoure el debat obert i rigorós, conduent a posicionaments consensuats.
 • Proposar comissions tècniques de treball dins l'Ajuntament.
 • Col·laborar en la confecció de programes municipals que promocionin la millora de l'entorn i la sostenilitat.
 • Fer propostes concretes d'actuació per al desenvolupament dels esmentats programes, efectuar-ne el seu seguiment i coordinar-ne el seu desenvolupament, si així li ho encarrega la Regidoria delegada corresponent.
 • Conèixer les actuacions municipals en la matèria i que afectin a la sostenibilitat del municipi.
 • Analitzar, debatre i proposar solucions als diferents problemes mediambientals i marcar prioritats en l'elaboració d'actuacions.
 • Incentivar estudis d'investigació sobre les necessitats de millora de l'entorn.
 • Promoure i coordinar actuacions conjuntes de les institucions públiques i entitats privades que treballin els temes mediambientals i de protecció de la natura i informar sobre propostes de convenis o concerts.
 • Promoure la participació ciutadana.
 • Promoure auditories mediambientals.
 • Programar l'aplicació de l'Agenda Local 21.
 • Donar a conèixer el treball i el parer del Consell a través d'informes, notes públiques i organització d'activitats orientades a estimular la participació ciutadana.
 • Qualsevol altra funció que es cregui adient d'incorporar, si així ho acorda el Ple de l'Ajuntament.

El CSMT s'estructura en comissions de treball:

Aquestes comissions estan constituïdes per persones de la població i representants d'entitats.

Es reuneixen amb una periocitat mensual a la sala de comissions de l'Ajuntament i dos cops l'any es fan els Plenaris del Consell, on s'aproven les propostes elaborades per les comissions de treball. El propi Ajuntament, un cop aprovades, les executa.